Allt om plan- och bygglagen

Här kan du läsa allt om den nya plan- och bygglagen (PBL) som trädde i kraft den 2:a maj 2011, då den ersatte den gamla plan- och bygglagen (1987:10). För att läsa själva lagen i sig rekommenderar vi att du går vidare till Riksdagens sida Plan- och bygglag (2010:900).

Vad är plan- och bygglagen?

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) är den svenska lag som anger bestämmelser för planläggning av mark, vatten och byggande. Den syftar till att främja utvecklingen för samhället och anger minimikraven på det som byggs.

Den nya lagen som antogs 2010 utformades efter propositionen 2009/10: 170, ”En enklare plan- och bygglag”, som ersatte den gamla PBL (SFS 1987:10), vilken i sin tur ersatte den äldre byggnadslagen från 1947 och byggnadsstadgan från 1959.

Vad innehåller plan- och bygglagen?

Den innehåller bestämmelser och föreskrifter om byggande, på så väl stor som liten skala. Den reglerar kommuners användning av mark och vatten, samt kräver att de har en översiktsplan för hela kommunen.

Likväl innehåller den regler om detaljplaner, bygglov, byggtillsyn, marklov, rivningslov och så kallade svartbyggen, även för privatpersoner. Det innebär att du måste följa plan- och bygglagen för att få en bygglovsansökan godkänd. Slutligen täcker lagen byggnadsnämndernas verksamhet.

Varför ändrades den?

Kort sagt uppdaterades den för att även ta hänsyn till den enskilda människans intressen, utöver de allmänna, samtidigt som den främjar en positiv samhällsutveckling, med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden för så väl nuvarande som kommande generationer.

Måste jag följa plan- och bygglagen för att få bygglov till nybygge?

Kort sagt: ja, om det inte är en komplementbyggnad som uppfyller kraven för antingen friggebod eller attefallshus. För attefallshus krävs dock fortfarande anmälan och startbesked. I övrigt så måste du utforma eller anskaffa alla relevanta planer och ritningar för att få bygglov.

Om det finns en detaljplan för marken så anger den hur du får bygga. I områdesplanen kan det finnas framtidsplaner för området i stort och ibland finns det andra särskilda bestämmelser du måste ha koll på. När du har fått bygglov kan du göra bygganmälan.

Bygganmälan

Minst tre veckor innan nybygget påbörjas måste en bygganmälan skickas in till kommunen. Efter det kommer kommunen kalla dig till ett så kallat byggsamråd, där en kontrollplan upprättas. Även den måste godkännas av din kommun innan bygget kan påbörjas.

Kontrollplan och egenkontroll enligt plan- och bygglagen

Det är byggherrens ansvar att det byggnings- rivnings- eller markarbete som utförs följer lagstiftningen. Vanligtvis utser byggherren en kontrollansvarig (KA), som hjälper byggherren att se till att byggnadslagstiftningen följs. I kapitel 10 av PBL står det vad som gäller för en kontrollansvarig. Det viktigaste är att KA är en oberoende part från de som utför arbetet.

Vissa delar av byggandet måste kontrolleras av en fristående, sakkunnig kontrollant. Sakkunnighet ska kunna styrkas med ett certifikat som har utfärdats av ett organ som i sin tur har ackrediterats av EU:s förordning (EG nr 765/2008).

Exakt vad som behövs beror på kontrollplanen, som i sin tur utformas efter de väsentliga krav som gäller. Om du exempelvis ska bygga en skorsten så ska det ingå i kontrollplanen och kontrollen måste utföras av en legitimerad sotare. Brandskydd ska kontrolleras av en certifierad sakkunnig i en lämplig behörighetsnivå.

Vem är byggherre?

Den som utför eller låter utföra byggande, rivning eller markarbeten. Det är, med andra ord, du själv som är byggherren när du ska bygga nytt. Begreppet är ej att förväxlas med byggmästaren, vilket är den, vanligtvis en entreprenör, som ansvarar för uppförandet av byggnaden.

Byggnadskreditiv

När du köper ett färdigt hus så kan du belåna det omedelbart med ett så kallat bolån, men när du bygger ett nytt hus så fungerar det inte riktigt på samma sätt. När ditt bygglov har beviljats och köpeavtalet är tecknat så kan du få ett lånbesked av banken, men du får inte ut något lån för ett obyggt hus.

Istället kan man få ett så kallat byggnadskreditiv av banken, som kontinuerligt betalar fakturorna för bygget under byggperioden. Det enda du betalar är ränta på kreditbeloppet du har utnyttjat under tiden. Det är inte förrän huset är färdigbyggt som det kan användas som säkerhet för lånet, varpå byggnadskreditivet läggs om till ett vanligt bolån.

Utformningskrav

Det finns grundläggande krav för byggnader i boverkets byggregler, som bland annat täcker byggnades förmåga att uppfylla sitt ämnade syfte, estetiska krav, säkerhetskrav, tekniska krav och så vidare. Det inkluderar bland annat brandsäkerhet, bärförmåga, hushållning, tillgänglighet och användbarhet.

Finns det andra lagar kring byggande?

Ja, det finns ett flertal andra bygglagar och relaterade lagar. Däribland exempelvis:

  • Bostadsrättslag (1991:614)
  • Lag (2014:267) om energimätning i byggnader
  • Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader
  • Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
  • Lag (2012:838) om certifiering av vissa tjänster på energiområdet
  • Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag
  • Miljöbalk (1998:808)